TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web www.canamaru.com (des d’ara “canamaru.com”), de la qual BOLLERIA I PANADERIA CA NA MARU S.L. (D’ara en endavant Ca Na Maru) amb CIF B07222193 i domicili en Avda. Sa Beguda, 27 Polígon Industrial la Trotxa 07730 Alaior és titular.

A través del seu lloc www.canamaru.com, Ca Na Maru proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que Ca Na Maru posteriorment comunica a través d’email . La condició de Client suposa l’adhesió a les condicions d’ús la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al lloc web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

Ca Na Maru vol fer saber als seus clients i usuaris que es dirigeix ​​exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per Península i Balears (D’ara endavant, el “Territori”). Ca Na Maru no realitza enviaments de comandes a l’estranger ni, de moment, a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Si un usuari estigués interessat en rebre algun article fora del territori de Península i Balears hauria de contactar amb Ca Na Maru mitjançant el formulari o enviant un correu a info@canamaru.com, estudiaríem la seva sol·licitud i li informaríem al respecte.

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris per email a: info@canamaru.com

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

La informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de Ca na Maru, són exposats en www.canamaru.com a manera orientativa .

PREUS

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client.

DISPONIBILITAT

Ca Na Maru informa al Client que el nombre d’unitats disponibles depèn del procés de producció artesanal, així que no hi haurà cap problema en comandes d’unitats inferiors a 50. En el cas de comandes excedint les 50 unitats, Ca Na Maru es posarà en contacte amb el client si fos necessari.

Ca Na Maru farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, ia causa de causes difícilment controlables per Ca Na Maru com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per Ca Na Maru per satisfer les comandes dels clients.

Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per email de l’anul·lació total o parcial d’aquest. L’anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d’aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir el que estipula l’apartat Devolució.

PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en www.canamaru.com a la secció “El meu compte”, “Comandes”.

El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues), transferència o ingrés en compte en oficina de la Caixa. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d’estalvis espanyol. El pagament amb targeta es realitza a través de Redsys amb els seus protocols de seguretat.

El Client haurà de notificar a Ca Na Maru qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè Ca Na Maru pugui realitzar les gestions oportunes.

SEGURETAT

Ca Na Maru compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l’ordinador del Client i el del Lloc Web. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de Ca na Maru i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
Que entre el Client i el centre servidor de Ca Na Maru les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, Ca Na Maru enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

Ca Na Maru acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l’enviament d’aquest. Per realitzar la cancel·lació has de sol·licitar mitjançant el formulari “Contacte” o enviant un correu electrònic a info@canamaru.com.

TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT I extraviaments

I. Lliurament del producte

Ca Na Maru es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client assenyali al formulari de comanda, i que en tot cas haurà d’estar compresa dins del Territori. Per tal d’optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l’horari laboral habitual.

Ca Na Maru no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduït pel client en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Ca Na Maru informa al Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.

II. Termini de Lliurament

Els enviaments els realitzarem a través d’una empresa de missatgeria. La comanda realitzat per vostè li serà lliurat en un termini màxim de 10 dies laborables des que li hem fet la confirmació de la comanda. Tot i que el termini de lliurament habitual de Ca Na Maru sol oscil·lar entre els 3 i els 6 dies, des de la finalització de la comanda.

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, Ca Na Maru informarà els seus clients en quant tingui coneixement d’ells.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a Ca Na Maru, el Client podrà cancel·lar la comanda d’acord amb el procediment descrit en l’Apartat “11. Devolució”. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició del Client per part de la companyia de transport dins el termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa imputables al Client.

Les despeses d’enviament són:

de 0 a 1 kg – 5,05 €
d’1 kg a 3 kg – 7,25 €
de 3 kg a 6 kg – 12 €
Més de 30 € ports gratuïts.
Una vegada que la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un correu electrònic notificant-li que la seva comanda ha estat acceptat i està sent enviat.

Per motius de seguretat, Ca Na Maru no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva direcció.

III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzades i Pèrdua

Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. Ca Na Maru contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d’una sèrie d’accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat l’entrega, el Client haurà de posar-se en contacte amb Ca Na Maru. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

IV. Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de Ca na Maru, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com a indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a Ca Na Maru via email en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d’aquest moment no s’atendran incidències per aquest tipus.

DEVOLUCIÓ

I. Procediment de devolució

Tots els productes comprats a Ca Na Maru només podran ser tornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a Ca Na Maru seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / s dins d’un termini màxim d’1 dia laborable a comptar de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

Ca Na Maru només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per protegir el producte.
S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.
Amb l’objectiu de facilitar als clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment de la mateixa, Ca Na Maru estableix com a únic procediment de devolució l’establert per Ca Na Maru. Si el motiu de la devolució és imputable a Ca Na Maru (el producte no arriba en condicions òptimes, no és el que tu havies demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec del client.

Per procedir amb una devolució, s’han de seguir els següents passos:

Informar abans de 2 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La informació podrà realitzar via correu a info@canamaru.com o mitjançant el formulari d’atenció al client.
Ca Na Maru informarà al client de la direcció a la qual ha d’enviar el producte.
El client ha de enviar-lo mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar el client.
Informar de l’empresa de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.

II. Reemborsaments al CLIENT

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys el cost del servei de devolució.

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, Ca Na Maru reemborsarà també al Client les despeses d’enviament corresponents.

Les devolucions i les anul · lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.
Ca Na Maru gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornat. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Ca Na Maru ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la web.

S’adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de Ca Na Maru.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Ca Na Maru.

Ca Na Maru informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

Tan sols s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d’haver accedit.

Com a conseqüència de l’anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant Ca Na Maru i tercers de:

Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del web, elaborat o no per Ca Na Maru, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.
Ca Na Maru es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

Ca NNA Maru informa que no garanteix:

Que l’accés a la Web i / o a les web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.
Que el contingut o software al que els Clients i Usuaris accedeixin a través del web o de les web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.
L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquesta web o webs d’enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.
La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels clients i usuaris com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

Ca Na Maru no garanteix l’exactitud de la informació continguda en aquesta web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

Ca Na Maru no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els clients o Usuaris puguin fer dels materials d’aquesta web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts de la web o de tercers.
Dels eventuals danys i perjudicis als clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l’Usuari.
Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els clients o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en la web, ja siguin autoritzats o no.
Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a Ca Na Maru mitjançant via contractual.
De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.
De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través d’o al voltant de la web i / o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i / o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i / o diàlegs.
Ca Na Maru no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l’accés al Lloc Web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Ca Na Maru.
Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.
De la no operativitat o problemes en l’adreça d’email facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda.
En tot cas, Ca Na Maru es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
Així mateix, Ca Na Maru té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. Ca Na Maru es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la formalització de qualsevol formulari existent a Lloc Web www.canamaru.com o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a Ca Na Maru perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de Ca na Maru, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de protecció de Dades.

Les dades dels Clients seran utilitzades per l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi Ca Na Maru i per al lliurament dels compres.

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la.

Ca Na Maru es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.

Ca Na Maru presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà informa a l’email info@canamaru.com. Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del correu electrònic del teu compte a info@canamaru.com amb l’assumpte “Cancel compte”.

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i Ca Na Maru no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Ca Na Maru ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús , alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d’Ús sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d’Ús.

Ca Na Maru podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Ca na Maru o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Ca Na Maru es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, Ca Na Maru recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions d’Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació de les condicions d’ús serà un pas previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions d’ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Maó Menorca, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies